چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

اطلاعیه سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح )

اطلاعیه سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذیصلاح )

 •  
 •  
 •  از 15 دی ماه 1400، الزام اجرای ساختمانهای گروه ب (ساختمانهای 3 و 4 و 5 طبقه از روی شالوده )، توسط سازنده ( مجری ذیصلاح ) عملیاتی می گردد.

 

 •  صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی در مورد ساختمانهای گروه ب از سوی مهندسین ناظر، صرفاً منوط به ارائه معرفی نامه سازنده توسط مالک خواهد بود.

 

 • در صورت صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر، بدون معرفی نامه سازنده، این امر تخلف محسوب گردیده و مهندس ناظر مربوطه به شورای انتظامی سازمان استان معرفی خواهد گردید.

 

 

 

 

                          .... گردش کار معرفی سازندگان مسکن و ساختمان ( مجری ذیصلاح ) ....                             

 

 1.  مراجعه مالک نزد مهندسین ناظر مربوطه در زمان شروع عملیات ساختمانی و ارجاع مالک توسط مهندسین ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان، جهت معرفی سازنده .

 2.  مراجعه مالک به سازمان  و انتخاب سازنده از لیست موجود سازندگان در سازمان .

 3.  مراجعه مالک نزد سازنده مربوطه و تنظیم و انعقاد قرارداد اجرا در سه نسخه.

 4.  مراجعه مالک  به سازمان و معرفی سازنده طی فرم مربوطه و تحویل یک نسخه از قرارداد منعقده اجرا به سازمان.

 5.  کنترل ظرفیت اشتغال، صلاحیت و اعتبار پروانه اشتغال  سازنده توسط سازمان .

 6.  ثبت کارکرد سازنده توسط سازمان .

 7.  معرفی سازنده توسط سازمان به مرجع صدور پروانه ساخت و رونوشت آن به مهندسین ناظر، سازنده و مالک طی فرمهای مربوطه و تحویل آنها به مالک.

 8.  بستن فایل طراحی و نظارت سازنده در سامانه سازمان و درج نام ایشان در لیست موجود سازندگان بعنوان تکمیل ظرفیت.

 9.  مراجعه مالک به همراه معرفی نامه سازنده نزد مهندسین ناظر مربوطه جهت اخذ مجوز شروع عملیات ساختمانی .

 10.  رویت معرفی نامه سازنده توسط مهندسین ناظر مربوطه و تکمیل و مهر وامضای مجوز شروع عملیات ساختمانی.

 11.  مراجعه مالک بهمراه معرفی نامه سازنده و مجوز شروع عملیات ساختمانی به مرجع صدور پروانه.

تاریخ : 1400/10/12بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید