چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

آشنایی کلی با فرایندهای سامانه

مرحله 1 : درخواست مالک

مالک جهت ثبت درخواست اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نموده و پس از بازدید توسط شهرداری، گزارش دستور تهیه نقشه صادر می شود. در این مرحله مالک میبایست ضمن مراجعه به مهندسین طراح، نسبت به ارائه درخواست تهیه پیش طرح خود مطابق با دستور تهیه نقشه شهرداری اقدام نماید.

 

 مرحله 2  : ثبت پرونده در سامانه سنا

پس از مراجعه مالک به مهندس طراح و انجام مذکرات و توافقات، مهندس می تواند پس از اخذ کد نوسازی و شماره درخواست از مالک و مشاهده اطلاعات اولیه پرونده، نسبت به ثبت آن در سامانه نقشه الکترونیک اقدام نماید. پس از ورود کد نوسازی و شماره درخواست، کد تاییده ثبت درخواست به شماره همراه مالک که در سیستم شهرداری ثبت شده است ارسال می شود. مالک با ارائه این کد به مهندس، ثبت پرونده و انجام مراحل بعدی توسط مهندس انتخابی خود را تایید می نماید.

 

 مرحله 3 : بارگذاری نقشه

پس از ثبت پرونده در سامانه نقشه الکترونیک، مهندس با مراجعه به کارتابل جاری خود می تواند نقشه را بارگذاری کرده و جهت بررسی اولیه به شهرداری ارسال نماید.

 

 مرحله 4 : بررسی پیش طرح توسط شهرداری

نقشه های ارسالی به شهرداری توسط کارشناسان شهرداری بررسی میشود که دو حالت دارد:

  1. پیش طرح نیاز به اصلاح دارد: در این صورت نقشه به کارتابل طراح جهت رفع اشکال ارسال می شود.
  2. پیش طرح مورد تایید شهرداری می باشد: در این صورت نقشه به کارتابل نظام مهندسی جهت بررسی ارسال می گردد.

 

 مرحله 5 : بررسی پیش طرح توسط نظام مهندسی

نقشه های ارسالی به نظام مهندسی، پس از بررسی اولیه به کارتابل کنترلرهای سازمان ارسال میشود که دو حالت دارد:

  1. پیش طرح نیاز به اصلاح دارد: در این صورت نقشه به کارتابل طراح جهت رفع اشکال ارسال می شود.
  2. پیش طرح مورد تایید کنترلر می باشد: در این صورت نقشه به کارتابل نظام مهندسی جهت تایید نهایی ارسال می گردد.

پس از تایید پیش طرح توسط کنترلر نظام مهندسی، چنانچه پرونده نیاز به اخذ استعلام از سازمان آتش نشانی یا اداره میراث داشته باشد در این مرحله، جهت بررسی به کارتابل سازمان آتش نشانی و اداره میراث  ارسال می شود که در صورت عدم اشکال، تایید شده و به کارتابل نظام مهندسی ارسال می شود.

نظام مهندسی پس از اخذ تاییده های لازم، پرونده را به شهرداری جهت طی مراحل بعدی ارسال می نماید.

 

 مرحله 6 : صدور گزارش کنترل نقشه

پس از تایید نهایی پیش طرح توسط نظام مهندسی، لازمست که مالک با مراجعه به شهرداری نسبت به تکمیل فرایند پرونده خود جهت صدور گزارش کنترل نقشه اقدام نماید. این مرحله توسط پیامک به مالک اطلاع رسانی می شود.

 

 مرحله 7 : انتخاب مهندسین طراح

با صدور گزارش کنترل نقشه، پنجره مهندسین مسئول پرونده جهت انتخاب طراحان فعال می شود. مالک یا طراح پیش طرح می توانند با مراجعه به پنجره مذکور، مهندسین طراح را انتخاب نمایند.

مهندسین طراح نیز با مراجعه به کارتابل خود بایستی وضعیت تقبل طراحی را مشخص نمایند:

  1. پذیرش : در این حالت پرونده در کارتابل مهندس جهت بارگذاری نقشه درج می گردد.
  2. رد پذیرش: در این حالت مالک با مراجعه به پنجره قبل، نسبت به انتخاب طراح دیگری اقدام نماید.

 

 مرحله 8 : بارگذاری نقشه

   مهندسین طراح پس از انتخاب و ثبت در سامانه، با مراجعه به کارتابل خود نسبت به بارگذاری و ارسال به نظام مهندسی اقدام می نمایند.

 

 مرحله 9 : پذیرش پرونده در نظام مهندسی

نظام مهندسی با دریافت اولین نقشه از یک پرونده در کارتابل خود ، اقدام به ثبت نقشه در سامانه سینا و ثبت کارکرد طراح مورد نظر می نماید. سپس برای بررسی، به کارتابل کنترلرهای نظام مهندسی، آتش نشانی و اداره میراث (در صورت لزوم) ارسال می نماید.

 

 مرحله 10 : صدور فیش نظارت

پس از تایید نهایی نقشه ها، فیش های نظارت توسط نظام مهندسی صادر می شود. مالک با مراجعه به کارتابل خود یا مراجعه حضوری در سازمان، می تواند نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

 

 مرحله 11 : فرایند تعیین ناظر

پس از پرداخت فیش مربوطه توسط مالک، فرایند انتخاب مهندسین ناظر پرونده به شرح زیر  انجام می شود.

  1. پرونده فاقد پروانه قبلی می باشد: در این حالت ناظر از طریق سامانه ارجاع نظارت نظام مهندسی استان تعیین شده و مراحل عقد قرارداد و تایید فرم های مربوطه در نظام مهندسی انجام میشود.

 

  1.  پرونده دارای پروانه قبلی و ناظر می باشد: در این حالت دکمه انتخاب مهندس ناظر توسط نظام مهندسی فعال گردیده و مالک می تواند با مراجعه به کارتابل خود، در پنجره مهندسین مسئول نسبت به انتخاب ناظرین خود مطابق با پروانه ساختمانی اقدام نماید. سایر مراحل مشابه انتخاب مهندس طراح می باشد.

 

 مرحله 12 : تایید نهایی پرونده

پس از انجام کلیه فرایندهای مربوط به تایید نقشه و ثبت مهندسین مسئول یک پرونده توسط نظام مهندسی، پرونده مذکور جهت صدور پروانه به شهرداری ارسال می گردد.

شهرداری با بررسی کلیه مدارک در صورت عدم وجود نقص، اقدام به تایید نهایی و صدور فرم تعهد می نماید.

 

 مرحله 13 : صدور فرم تعهد

با صدور فرم های تعهد یک پرونده، کلیه مهندسین مسئول آن پرونده می بایست با مراجعه به کارتابل خود نسبت به تایید آن اقدام نمایند.

 

 مرحله 14 : صدور پروانه ساختمانی

پس از ارسال فرمهای تعهد تایید شده توسط مهندسین به شهرداری و طی مراحل اداری صدور پروانه، شهرداری می تواند نسبت به صدور پروانه ساختمانی مطابق با اسناد موجود در سامانه اقدام نماید.

 

​​​​​​​

تاریخ : 1401/03/29بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید