برای جستجوی افراد پرکردن یکی از فیلدهای زیر کافی است

الزامی برای نوشتن کامل نام در هر فیلد نمی باشد ولی انتخاب رشته الزامیست