جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

صورتجلسه مجمع عمومی سالانه صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان

 

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال نهم)

باسمه تعالی

 

جلسه مجمع عمومی سالیانه  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان (نوبت دوم) با دعوت قبلی  در ساعت 18:30 روزچهار شنبه مورخ 1401/4/29 در سالن اجتماعات دفتر نمایندگی با حضور 15 نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید

ابتدا آقای قطان گزارشی از عملکرد صندوق در هشت  سال بعد از تاسیس  شامل موارد مطرح شده در جلسه هفته قبل را اشاره نمودند :

* موجودی فعلی صندوق 14.119.941.366 ریال نزد بانک رسالت و مسکن

*سپرده دفتر نظام مهندسی  4.000.000.000 ریال نزد بانک رسالت

*هزینه ها تا کنون :4.519.160 ریال                     درآمد : 115.520.430 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال اول  پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت یک ساله 302 فقره معادل 15.100.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال دوم پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه 88 فقره معادل 6.600.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال سوم هفتاد و پنج میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه 174 فقره معادل 19.500.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال چهارم (حد اکثر 17 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 44 فقره معادل 6.500.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال پنجم (100 یا 200یا300میلیون ریالی با بازپرداخت 18ماهه)86فقره معادل 35.550.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال ششم (حد اکثر 40 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 53 فقره معادل 15.265.000.000 ریال

* تعداد وام های اعطائی سال هفتم (حد اکثر 50 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 53 فقره معادل 18.598.000.000 ریال

* تعداد وام های اعطائی سال هشتم (حد اکثر 60 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 32 فقره معادل 16.640.000.000 ریال

*جمعا " کل وام های داده شده (معادل یک ساله) 133.753.000.000 ریال(832 فقره)

*  تعداد اعضا 364 نفر    

آنگاه رای گیری درخصوص ادامه عضوگیری تا مجمع عمومی سال آینده انجام و اعضا رای به ادامه عضو گیری  دادند

سپس در خصوص برنامه شهریه و وام سال نهم بحث وتبادل نظر شد و تصمیم زیر به تصویب رسید

* یکی از موارد زیر به انتخاب اعضا

1-مثل سال چهارم و ششم و هفتم و هشتم با سپرده گذاری با هر مبلغ و مدت دلخواه با امتیاز هر یک میلیون تومان در روز 9هزارتومان و باسقف وام 75میلیون تومان وام یکساله

2- الف-وام19میلیون تومان یک ساله و با پرداخت 5/6 میلیون تومان وجه بامدت ماندگاری یک ساله و پرداخت حواله وام بعد از یک ماه

 یا    ب- وام 38 میلیون  تومان یک ساله و با پرداخت  11/25 میلیون تومان وجه بامدت ماندگاری یک ساله و پرداخت حواله وام بعد از دو ماه        

یا     ج- وام 50 میلیون تومان یک ساله و با پرداخت  15 میلیون تومان وجه بامدت ماندگاری یک ساله و پرداخت حواله وام بعد از سه ماه

* اعضا می توانند با پرداخت مبالغ زیادتر از مبالغ فوق و بصورت نقدی مدت ماندگاری پول خود را کاهش دهند  بطوری که ضریب ارفاقی مثل دیگران برایشان اعمال شود

* همچنین مبالغ سپرده افراد در سالهای قبل در صورت  اتمام مدت ماندگاری خود می تواند به کمک مبلغ و مدت ماندگاری این وام آورده شود

 *سپس به سوالات اعضا پاسخ داده شد و در خصوص برداشتن سپرده دفتر نمایندگی و تبعات آن و چگونگی ادامه روند کاری صندوق بحث و تبادل نظر شد و مصوب گردیددر صورت ادامه روند قبلی مصوبات فوق قابل اجرا خواهد بود

* دستور بعدی جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برای مدت دو سال بود که پس از رای گیری و شمارش  آرا افراد زیر انتخاب گردیدند.

 الف  - هیئت مدیره: 

ا - آقای مهندس علی قطان با13 رای   

2- آقای مهندس علی اکبرعدالتی با 11رای

3- آقای مهندس عباس سپهری با11رای 

4- آقای مهندس سید مجید فاضل با10رای

5- آقای مهندس علیرضا دانش کاشانی با10 رای  و آقای مهندس حسن طباطبائی با 8رای به عنوان علی البدل هیئت مدیره  انتخاب گردیدند

ب بازرس : آقای مهندس غلامرضاحسنی مقدم با9رای بعنوان بازرس انتخاب شد و آقای مهندس سید محمد واسعی با4 رای به عنوان علی البدل بازرس مشخص گردید.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال هشتم)

باسمه تعالی

جلسه مجمع عمومی سالیانه  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان (نوبت دوم) با دعوت قبلی  در ساعت 18:30 روزدو شنبه مورخ 1400/4/21 در سالن اجتماعات دفتر نمایندگی با حضور 13 نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید.

ابتدا آقای قطان گزارشی از عملکرد صندوق در هفت  سال بعد از تاسیس  شامل موارد مطرح شده در جلسه هفته قبل را اشاره نمودند :

* موجودی فعلی صندوق 15.943.545.760 ریال نزد بانک رسالت و مسکن

*سپرده دفتر نظام مهندسی  4.000.000.000 ریال نزد بانک رسالت

*هزینه ها :3.002.100 ریال                  درآمد : 105.854.082 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال اول  پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت یک ساله:  287 فقره معادل 14.350.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال دوم پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه:  182 فقره معادل 6.300.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال سوم هفتاد و پنج میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه:  136 فقره معادل 15.225.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال چهارم (حد اکثر 17 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) : 40 فقره معادل 5.730.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال پنجم (100 یا 200یا300میلیون ریالی با بازپرداخت 18ماهه): 68 فقره معادل 27.450.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال ششم (حد اکثر 40 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله): 32 فقره معادل 9.940.000.000 ریال

* تعداد وام های اعطائی سال هفتم (حد اکثر 50 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله): 26 فقره معادل 8.420.000.000 ریال

*جمعا " کل وام های داده شده (معادل یک ساله) 87.415.000.000 ریال                      *  تعداد اعضا 332 نفر 

آنگاه رای گیری درخصوص ادامه عضوگیری تا مجمع عمومی سال آینده انجام و اعضا رای به ادامه عضو گیری  دادند

سپس در خصوص برنامه شهریه و وام سال هشتم  بحث وتبادل نظر شد و تصمیم زیر به تصویب رسید

* یکی از موارد زیر به انتخاب اعضا

الف – وام 60  میلیون تومان 1ساله با پرداخت هر مبلع و هر مدت ماندگاری با فرمول محاسبه هر یک میلیون تومان در یک روز 9هزار تومان امتیاز  و پرداخت پس از کسب امتیاز بدون قرعه کشی

ب- وام15میلیون تومان 1ساله با سپردن  4/5  میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از یک ماه

ج- وام 30 میلیون تومان 1ساله با سپردن  9  میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از دو ماه

د- وام40میلیون تومان 1ساله با سپردن   12  میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از سه ماه

* اعضا می توانند با پرداخت مبالغ زیادتر از مبالغ فوق و بصورت نفدی مدت ماندگاری پول خود را کاهش دهند  بطوری که ضریب ارفاقی مثل دیگران برایشان اعمال شود

* همچنین مبالغ سپرده افراد در سالهای قبل در صورت  اتمام مدت ماندگاری خود می تواند به کمک مبلغ و مدت ماندگاری این وام آورده شود.

 

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال هفتم)

جلسه مجمع عمومی سالیانه  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان (نوبت دوم) با دعوت قبلی  در ساعت 18 روزسه شنبه مورخ 99/4/31 در سالن اجتماعات دفتر نمایندگی با حضور 25   نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید.

ابتدا آقای قطان گزارشی از عملکرد صندوق در شش سال بعد از تاسیس  شامل موارد مطرح شده در جلسه هفته قبل را اشاره نمودند :

* موجودی فعلی صندوق 795.17.084.188 ریال نزد بانک رسالت و مسکن و 5 فقره چک

*سپرده دفتر نظام مهندسی  4.000.000.000  ریال نزد بانک رسالت

*هزینه ها :864.200 ریال درآمد : 78.738.995 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال اول  پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت یک ساله 272 فقره معادل 13.600.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال دوم پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه 76 فقره معادل 5.700.000.000 ریال

* تعداد وامهای اعطایی سال سوم هفتاد و پنج میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه 128 فقره معادل 14.400.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال چهارم (حد اکثر 17 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 31 فقره معادل 4.950.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال پنجم (100 یا 200یا300میلیون ریالی با بازپرداخت 18ماهه)57فقره معادل 23.100.000.000 ریال

*تعداد وام های اعطائی سال ششم (حد اکثر 40 میلیون تومانی با بازپرداخت یک ساله) 19 فقره معادل 5.565.000.000 ریال

*جمعا " کل وام های داده شده (معادل یک ساله) 66.955.000.000 ریال

*  تعداد اعضا 274 نفر 

آنگاه رای گیری درخصوص ادامه عضوگیری تا مجمع عمومی سال آینده انجام و اعضا رای به ادامه عضو گیری دادند.

سپس در خصوص برنامه شهریه و وام سال هفتم  بحث وتبادل نظر شد و تصمیم زیر به تصویب رسید:

* یکی از موارد زیر به انتخاب اعضا

الف وام 50 میلیون تومان 1 ساله با پرداخت هر مبلع و هر مدت ماندگاری با فرمول محاسبه هر یک میلیون تومان در یک روز 9هزار تومان امتیاز  و پرداخت پس از کسب امتیاز بدون قرعه کشی

ب- وام 10 میلیون تومان 1 ساله با سپردن 3میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از یک ماه

ج- وام 20 میلیون تومان 1 ساله با سپردن 6میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از دو ماه

د- وام 30 میلیون تومان 1 ساله با سپردن 9میلیون تومان به مدت ماندگاری 1 سال و پرداخت حواله وام بعد از سه ماه

* اعضا می توانند با پرداخت مبالغ زیادتر از مبالغ فوق و بصورت نفدی مدت ماندگاری پول خود را کاهش دهند  بطوری که ضریب ارفاقی مثل دیگران برایشان اعمال شود

* همچنین مبالغ سپرده افراد در سالهای قبل در صورت  اتمام مدت ماندگاری خود می تواند به کمک مبلغ و مدت ماندگاری این وام آورده شود

* دستور بعدی جلسه انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برای مدت دو سال بود که پس از رای گیری و شمارش  آرا افراد زیر انتخاب گردیدند

 الف  - هیئت مدیره:

ا - آقای مهندس سید مجید فاضل با23رای 

 2- آقای مهندس علی قطان  با 23 رای

 3- آقای مهندس عباس سپهری  با 16  رای  

4- آقای مهندس حسین حسین زاده کریمی با 13  رای  

 5- آقای مهندس  علی اکبر عدالتی با  12 رای  و آقای مهندس سید مخمد واسعی با 9 رای به عنوان علی البدل هیئت مدیره  انتخاب گردیدند

آرای دیگر داوطلبین : مهندس  محمد خادم با 4 رای  

ب بازرس : آقای غلامرضا حسنی مقدم با16  رای بعنوان بازرس انتخاب شد و آقای مهندس محمد جواد ظهیری با6رای به عنوان علی البدل بازرس مشخص گردید  

 

************************************************************************************

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال ششم)

جلسه مجمع عمومی سالیانه  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان (نوبت دوم) با دعوت قبلی  در ساعت 19 روز دو شنبه مورخ 98/4/17 در محل هنرستان تمنائی با حضور 15 نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید

ابتدا آقای قطان گزارشی از عملکرد صندوق در پنج سال بعد از تاسیس شامل موارد مطرح شده در جلسه هفته قبل را اشاره نمودند :

کل اعضا :248 نفر      

شهریه داده ها :     سال اول :140 نفر      سال دوم : 83 نفر          سال سوم : 70 نفر  معادل 102 سهم

سال چهارم :26 نفر    سال پنجم:(یک میلیون ودویست هزار تومان) 7نفر    (دو میلیون و چهارصد هزار تومان)6نفر    (سه میلیون و ششصد هزار تومان) 41 نفر

  وام سال اول (5میلیون یک ساله): 258 فقره                                        

 وام سال دوم (5میلیون 18 ماهه): 75 فقره                            

وام سال سوم (7/5 میلیون 18 ماهه):  108 فقره                          

وام سال چهارم (حداکثر 17 میلیون یک ساله): 29 فقره         

وام سال پنجم (10میلیون 18ماهه)5فقره  (20میلیون 18ماهه)4فقره    (30میلیون 18ماهه)  20 فقره     جمعا":389 فقره        ومبلغ کل وام ها معادل یک ساله: 46.135.000.000 ریال

آنگاه رای گیری درخصوص ادامه عضوگیری تا مجمع عمومی سال آینده انجام و اعضا رای به ادامه عضو گیری دادند

سپس در خصوص برنامه شهریه و وام سال ششم  بحث وتبادل نظر شد و تصمیم زیر به تصویب رسید

*  پیشنهاد وام سال ششم: مثل سال چهارم با سپرده گذاری با هر مبلغ و مدت دلخواه باامتیاز هر یک میلیون تومان در روز 9 هزارتومان و با سقف وام 40  میلیون تومان وام یکساله و یا معادل آن مثلا" بیست میلیون دو ساله

همچنین تصویب شد تا زمانی که متقاضیان فعلی درخواست وام (50 نفر) وام خود را نگرفته اند درخواست وام جدید (برای سالهای اول ، دوم ، سوم و پنجم) دریافت نگردد (به جز متقاضیان وام سال چهارم که قبلا" سپرده گذاری نموده اند)  دریافت درخواست وام سال ششم با شرایط فوق بلامانع خواهد بود .            

* همچنین مبالغ سپرده افراد در سالهای قبل در صورت  اتمام مدت ماندگاری خود می تواند به کمک مبلغ و مدت ماندگاری این وام آورده شود.

*مقرر گردید کسانیکه تا تاریخ 96/4/28 عضو صندوق بوده اند در صورت تمایل وام های سال اول تا ششم را باشرایط خودش درخواست نمایند و اعضایی  که بعد از تاریخ فوق  تا تاریخ 97/4/25 (در طول سال چهارم) عضو شده اند  می توانند وام های سال اول و چهارم  تا ششم را دریافت نمایند همچنین کسانیکه تا تاریخ 98/4/17 (درطول سال پنجم)عضو شده اند می توانند وام های سال اول و پنجم و ششم را دریافت نمایند وکسانیکه از تاریخ 98/4/18 به بعد عضو می شوند (اعضای  جدید) فقط وام های سال اول و ششم  را می توانند درخواست  نمایند.

 

 

*****************************************************************

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال پنجم)

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق در تاریخ 1397/04/25 تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید

1-  عضو گیری صندوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی سال آینده ادامه یابد

2-  شهریه سالیانه  ووام : یکی از مبالغ ریز به انتخاب افراد

    الف - شهریه سالیانه 12.000.000 ریال      وام  :  10میلیون تومان  18 ماهه      2% کارمزد

     ب – شهریه سالیانه 24.000.000 ریال      وام  :  20میلیون تومان  18 ماهه      2% کارمزد

     ج - شهریه سالیانه 36.000.000 ریال      وام  :  30میلیون تومان  18 ماهه     2% کارمزد

 

   *مبالغ شهریه ها در 4 قسط مساوی در سررسید های 97/06/01 و97/09/01 و97/12/01 و98/03/01 به وسیله چک پرداخت شود

   ** مدت ماندگاری متوسط وجوه فوق نزد صندوق 1390 روز می باشد (با اعمال ضریب ارفاقی 1/5 )(در صورت افزایش سپرده دفتر نمایندگی ضریب 1/5 قابل افزایش بوده و مدت ماندگاری کاهش  خواهد یافت)

  *** اعضا می توانند با پرداخت مبالغ زیادتر از مبالغ فوق و بصورت نفدی مدت ماندگاری پول خود را کاهش دهند  بطوری که ضریب ارفاقی مثل دیگران برایشان اعمال شود.

 

3- اعضاء جدید در قالب وام سال اول (5 میلیون یک ساله) و وام سال پنجم (طبق ردیف 2) می توانند اقدام نمایند.

 

4- اعضاء محترم صندوق می توانند مبالغ مورد نظر خود را به حساب 3-3203817- 10 به نام صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان نزد بانک قرض الحسنه رسالت کاشان ویا به شماره کارت 1195-2299-7210-5041  و یا از طریق حواله به شماره شبای  IR080700001000213203817003  واریز و رسید آن را تحویل صندوق نمایند.

 

5- برای تحویل رسیدها و چک ها و کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس قطان (09133616153) تماس حاصل نمائید.

 

6- اعضای هیئت مدیره و بازرس به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند

 

     هیئت مدیره : آقایان مهندسین:    سید مجید فاضل  -  علی قطان- علی اکبر عدالتی – محمد رضا عبدالله زاده – محمد جواد ظهیری   

     بازرس : مهندس حسین حسین زاده کریمی

 

7 - قرعه کشی وام بانک تجارت کار سازی شده توسط دفتر نمایندگی انجام و نتایج استخراج گردید:

           الف - وام 5 میلیون تومان با بازپرداخت 18 ماهه و 8درصد کارمزد  : انتخاب 51 نفر از بین  103  نفر

           ب – وام 15 میلیون تومان با باز پرداخت 18 ماهه و15 درصد کارمز د: انتخاب 45 نفر از بین 235 نفر

 

****************************************************************************************

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال چهارم)

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق در تاریخ 1396/4/28 تشکیل وموارد زیر به تصویب رسید

 

1-  عضو گیری صندوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی سال آینده ادامه یابد.

 

2- شهریه سال چهارم : اختیاری بوده و بر اساس مبلغ آورده هر فرد و مدت ماندگاری آن وام تعلق خواهد گرفت.

 

3- مبلغ وام:  1.5 تا 1.7 برابر امتیاز وام که بانک پرداخت می نماید (بانک به ازای هر یک میلیون تومان در یک روز 6 هزار تومان امتیاز وام محاسبه می کند)

 

4-مبلغ وام سال چهارم حداکثر 17 میلیون تومان با باز پرداخت یک ساله یا معادل آن خواهد بود( مثلا" 8.5 میلیون دو ساله).

 

5- کسانیکه تا  96/4/28  عضو صندوق شده اند در صورتیکه وام سالهای قبل را نگرفته اند در صورت تمایل می توانند طبق روال گذشته وام های سه سال قبل را دریافت نمایند.

 

6- اعضاء جدید در قالب وام سال چهارم (طبق ردیف 3) می توانند اقدام نمایند

 

7- اعضاء محترم صندوق می توانند مبالغ مورد نظر خود را به حساب 3-3203817- 10 به نام صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان نزد بانک قرض الحسنه رسالت کاشان و یا به شماره کارت 1195-2299-7210-5041 یا از طریق حواله به شماره شبای   IR080700001000213203817003  واریز و رسید آن را تحویل صندوق نمایند.

 

8- برای تحویل رسیدها و کسب اطلاعات بیشتر با آقای مهندس قطان (09133616153) تماس حاصل نمائید.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال سوم)

 

جلسه مجمع عمومی سالیانه  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان (نوبت سوم) با دعوت قبلی در ساعت 18 روز چهار شنبه مورخ 95/04/30  در محل ساختمان شماره دو نظام مهندسی با حضور 27  نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید.

ابتدا آقای مهندس قطان گزارشی از عملکرد صندوق در دو سال بعد از تاسیس شامل موارد زیر ارائه نمودند :

* موجودی فعلی صندوق 1.095.466.500 ریال نزد بانک رسالت و مبلغ 62.000.000 ریال (18 فقره چک) جمعا 1.157.466.500 ریال.

* تعداد وامهای اعطایی پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت یک ساله 168 فقره.

* تعداد وامهای اعطایی پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت  18 ماهه 28 فقره.

  جمعا" معادل 210 فقره وام پنجاه میلیون ریالی با باز پرداخت یک ساله به میزان 10.500.000.000 ریال.

*  تعداد اعضا 173 نفر , تعداد افراد تکمیل موجودی کرده تاکنون (مبلغ سال اول 6.000.000 ریال) 115 نفر

* تعداد افراد تکمیل موجودی کرده تاکنون (مبلغ سال دوم 9.600.000 ریال) 41 نفر.

*عضوگیری تا مجمع عمومی سال آینده آزاد باشد.

سپس در خصوص برنامه شهریه و وام سال سوم بحث و تبادل نظر شد و تصمیم زیر به تصویب رسید:

- شهریه سال سوم :  ماهیانه  1.300.000 ریال ودوازده ماه  سال به  میزان 15.600.000 ریال  طی 4 فقره چک به تاریخ های  

95/05/20 - 95/08/20 - 95/11/20 و 96/02/20

مبلغ وام: 75.000.000 ریال با بزپرداخت 18ماهه ( اعضا می توانند از یک تا 3 سهام داشته باشند  یعنی شهریه و وام تا سه برابر قابل افزایش می باشد)

آنگاه آقایان مهندس خیامی و حقیقیان به عنوان اداره کنندگان جلسه انتخاب و انتخابات هیئت مدیره و بازرس برای دو سال آینده انجام و از میان  9  نفر داوطلب جهت هیئت مدیره و 2 نفر داوطلب بازرس نفرات زیر حائز اکثریت آرا شدند و به این سمت منصوب گردیدند.

هیئت مدیره:

1 – آقای مهندس علی قطان با 27 رای

2 – آقای مهندس سید مجید فاضل  با  23 رای

3 – آقای مهندس علیرضا نیکخواه با 15 رای

4- آقای مهندس علی اکبر عدالتی  با  14 رای

5 – آقای مهندس عباس سپهری با 13 رای

اعضای علی البدل هیدت مدیره :  آقای مهندس محمد جواد ظهیری  با 10 رای و مهندس عبدالله زاده با 10 رای

آقای  مهندس شکرریز  با 6  رای    ؛    آقای مهندس حمید رضا کوه پیما  با  4 رای     

       بازرس : آقای مهندس غلامرضا حسنی مقدم با 23 رای              علی البدل بازرس: آقای مهندس مهدی رضائی  با  3 رای         

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال دوم)

 

جلسه مجمع عمومی سالیانه  (نوبت دوم)  صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان با دعوت قبلی  در ساعت 19  روز چهار شنبه مورخ 94/06/04 مصادف با زاد روز ولادت با سعادت امام رضا (ع) در محل ساختمان شماره 2 دفتر نمایندگی با حضور  25  نفر از  اعضای صندوق تشکیل گردید .

ابتدا آقای مهندس قطان گزارشی از عملکرد صندوق در یک سال بعد از تاسیس  شامل موارد زیر ارائه نمودند :

(موجودی فعلی صندوق 688000000 ریال  ,  تعداد وامهای اعطایی پنجاه میلیون ریالی 95 فقره(76 نفر عضو صندوق و 19 نفر غیر عضو)  ,  تعداد اعضا 164 نفر  ,  تعداد افراد تکمیل موجودی کرده تاکنون 102 نفر  ,  تعداد متقاضیان وام 105 نفر , تعداد متقاضیان وام (عضو صندق)21 نفر, تعداد واجدین شرایط دریافت وام تقا ضا نداده 11 نفر , هزینه های انجام شده تاکنون 170000 ریال, تعداد جلسات تشکیل شده 20 جلسه و...)

سپس موضوعات دستور جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر تصویب شد:

1-امکان افزایش تعداد اعضاء صندوق تا مجمع عمومی سال آینده با اکثریت آرا تصویب گردید.

2- پس از رای گیری از اعضا ء صندوق مبلغ وام 50.000.000 ریال و به صورت 18 ماهه مصوب گردید.

3- مقرر گردید شهریه اعضا  ماهیانه به 800.000 ریال مطابق رای اعضا افزایش یابد و تاریخ چک ها به صورت 94/6/20 - 94/9/20 - 94/12/20 و 95/02/20 از اعضاء اخذ گردد

4- مبلغ 500.000 ریال بابت مخارج صندوق از اعضاء صندوق موقع پرداخت وام اخذ گردد.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مجمع عمومی سالیانه صندوق (سال اول)

اولین جلسه مجمع عمومی صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان مصادف با 14 رمضان  1435هجری قمری مورخ 1393/04/21 ازساعت  18:30

وبرابر با شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع) در محل فرهنگ سرای مهر با حضور 43 نفر از106 نفر

اعضا تشکیل و موارد زیر تصویب گردید:

1-  اساسنامه صندوق با رای 39 نفر از 43 نفر حاضر با اکثریت آرا تصویب شد

 2- با رای گیری بین 11 نفر داوطلب بازرس آرا کسب شده به ترتیب بیشترین رای3 نفر داوطلب عضویت در هیئت مدیره و 11-

به شرح زیر اخذ گردید.

الف – هیئت مدیره:

- آقای علی قطان کاشانی با 34 رای           

- آقای سید مجید فاضل با  35 رای

- آقای محمدرضا شکر ریز با 20 رای

- آقای علیرضا نیکخواه قمصری با 29 رای 

- آقای مرتضی حلاج باشی با 12 رای                

- آقای محمد تقی طاهرزاده  با 15 رای

- آقای جمال اعتمادی با 8 رای     

- آقای احمد شاه بالائی با 10 رای

- آقای محمد هنرمند با 7 رای

- آقای امیر حسین رستمی با 8 رای

- آقای انتظاری با 2 رای

ب – بازرس:

- خانم عرشی با 11 رای                          

- آقای غلامرضا حسنی مقدم با 26 رای

  - آقای مرتضی دشتی زاده

 

- طاهرزاده به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای حسنی مقدم5-شکرریز4-نیکخواه 3-قطان2- فاضل1*- لذا آقایان

به عنوان بازرس انتخاب گردیدند

-شاه بالا ئی به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره و خانم عرشی2-  حلاج باشی 1*- همچنین  آقایان

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.  

هیئت رئیسه سنی اولین جلسه مجمع عمومی صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان

خیامی پور-عدالتی - حامدیان - اعلانی

 

 

تاریخ : 1397/07/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید