چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

ضوابط عمومی

- نقشه ها و فرم های پیوست آن(A  یا B  یا C )،فاقد دست نویسی ، قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد .

- صفحه اول نقشه ها ( جلد نقشه)،با عنوان" نقشه های سازه"تنظیم گردد. در صفحه دوم( صفحه شروع نقشه های ترسیم شده)،جدول فهرست نقشه ها ( عنوان نقشه، شماره صفحه )، جدول مشخصات پروژه ( مشخصات مالک، مشخصات زمین، مشخصات ساختمان ) و باکس های مهر و امضاء عیناً مطابق فرم A یا Bیا Cدرج گردد. در صفحات بعدی درج دو باکس اولِ مهر و امضاء( مهندس محاسب و ناظر )کافی است.  در تمامی صفحات، شماره صفحه و تعداد کل صفحات ذکر گردد.

- از شلوغی و ترسیم موارد غیر نیاز در نقشه ها پرهیز شود . نقشه ها با مقیاس و باوضوح و بزرگی مناسب در ترسیم اشکال و با ذکر مشخصات ارائه شود . فونت مورد استفاده در نقشه ها خوانا  و یکسان و در صورت امکان فارسی باشد . برای تمامی نقشه ها با سازه از نوع اسکلت ، ارائه لوح فشرده فایل محاسبات سازه الزامی است .

- همواره سعی شود از مصالح و مقاطع موجود در بازار در محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی استفاده شود.

 

- مواردی که در نقشه ها باید موجود باشند از قرار زیر میباشد:

 • -- نقشه پلان فونداسیون، آکس بندی و اندازه گذاری آن و مقاطع مربوط به هر تیب ، جزییات پدستال و چاله آسانسور و یا مقاطع شمع در صورت نیاز.
 • -- نقشه پلان آرماتور تقویت تحتانی و فوقانی فونداسیون و برش طولی فونداسیون جهت نمایش آرماتور گونه ، در صورت نیاز.
 • -- نقشه پلان صفحه ستون ها یا ریشه ستون ها و جزییات مربوط به آن ، نمایش جزییات مربوط به آرماتور ریشه ستون ها و یا جزییات کامل بولت.
 • -- نقشه پلان آَکس بندی و اندازه گذاری آَکس ستون ها و نامگذاری تیپ ستون ها روی پلان.
 • -- نقشه نمای قائم ستون ها به همراه مقاطع مربوط به آن با اندازه گذاری و ذکر جزییات کامل خاموت و یا صفحات اتصال و جوش ها.
 • -- نقشه پلان سیستم بار بر جانبی و مقاطع و جزییات اتصالات یا آرماتور مربوط به آن.
 •  
 • -- نقشه تیر ریزی و جهت تیر چه ها یا تیر های فرعی در سقف و جزییات اتصالات و مقاطع تیر های فلزی یا مقاطع بتنی و نمای جانبی تیر بتنی جهت نمایش آرماتور اصلی و آرماتور تقویت.
 • -- در مورد دالهای تمام بتن : ارائه آرماتورهای شبکه ایی ( آرماتور عمومییا حداقل در صورت محاسبه )در دو راستادر یک پلان ، نمایش آرماتورهای تقویت خمشی سقف در دو راستا، هر راستا ، در پلان مجزا ، ترسیم برش سقف جهت نمایش ضخامتسقف و ابعاد و اندازه کتیبه یا سر ستون دال سقف در دو راستا ، هر کدام جداگانه و همچنین نمایش محل و ابعاد کتیبه و سر ستون در یک پلان جداگانه ، مد نظر میباشد. در مورد سقفهای پیش تنیده ، ضوابط مربوط در همان بخش ارائه میشود.
 • -- نقشه تیرچه های بتنی یا فلزی ( در سقف مرکب ) و جزییات کامل مربوط به آن.
 • -- نقشه راه پله و جزییات کامل اتصالات مربوط به آن به همراه اندازه گذاری دقیق و جزییات تیر ریزی مربوط به داکت آسانسور در سقف و همراه با اندازه گذاری دقیق.

 

- هرکدام  از موارد فوق جداگانه و به ترتیب ذکر شده در فهرست نقشه های سازه ای موجود باشد . تمامی پلانها  با مقیاس و آَکس بندی باشد . در ارائه جزییات دتایل ، در صورت امکان سعی شود مقیاس ترسیم رعایت شود. در صورت عدم وجود فضای کافی ، جزییات مربوط در صفحه بعدی ذکر شود .

 

- در تمامی صفحات نقشه ها ، مقادیر مقاومت فشاری بتن و مقاومت جاری شدن و گسیختگی آرماتور و پروفیل فولادی ، به وضوح نمایش داده شود .

- کد های سازه و معماری باهم همخوانی داشته باشد . آَکس بندی و نمایش ستون  ها و دیوار برشی در پلان سازه ای ، عیناً در پلان معماری نمایش داده شود .

- در پلان معماری، جانمایی ستون ها به شکل توپر، برای ستون های بتنی، و به شکل مقطع پروفیل فولادی ترسیم شده با خط ضخیم ، برای ستون های فولادی، نمایش داده شود .

- در ارائه جزییات آرماتور بندی ستون ها، از ارائه جدول آرماتور خود داری شود. ارائه نمای قائم ستون ها با تعیین جزئیات و نحوه آرایش آرماتور قائم و برشی در این نما و ترسیم مقاطع آرماتور بندی در کنار نمای مربوطه الزامی است .

- در تیر ها وستون ها، آرماتور تقویتی از آرماتور اصلی ، به وضوح متمایز شود. محل دقیق آرماتور تقویت در تیرها و فونداسیون با اندازه گذاری مشخص شود .

- در نمایش آرماتور تقویت تیر ها در بخش مربوط به نمایش نمای جانبی جهت ارائه آرماتور اصلی و تقویتی تیر ها ، سعی شود اندازه بعد ستون در نمای جانبی آرماتور گذاری تیر، برای تیر مورد نظر نمایش داده شود .

- ستون های بتنی با ابعاد مشابه ولی با آرایش آرماتور غیر مشابه، جداگانه نام گذاری شوند.آرایش تعداد آرماتور در ستون های بتنی مربع باید، در هر چهار ضلع ، یکسان و مساوی باشد .

- در پلان ستون گذاری ، جهت اصلی و فرعی مقاطع ستون های فلزی و بتنی به وضوح مشخص شود . پلان ستون گذاری ، به صورت جداگانه با ذکر فاصله ها و نام محور ها ترسیم شود . در پلان ستون گذاری ، مقاطع ستون ها با مقیاس بزرگتری نسبت به نمای ترسیم ستون ها ، جهت وضوح و تشخیص راستای ستون ، نمایش داده شود .

- جزییات غیر مرتبط با موضوع نقشه، از نقشه حذف شود. در نقشه ای که تمام اتصالات آن ساده است، ارائه جزییات اتصال گیردار ضرورتی ندارد. جزییات مربوط به هر پلان در صفحه همان پلان یا در صورت فضای ناکافی در صفحه بعد نمایش داده شود . جزییات  مربوط به هر بخش ، در همان محل ترسیم شود.

- برای تمامی نقشه ها جزییات کف سازی و جزییات دیوار ها، با ذکر جنس مصالح مصرفی، ضخامت و محل کاربری آنها توضیح داده شود.

- جهت نمایش جزییات تیر چه های سقف، از جدول تیرچه استفاده نشود . برای هر تیپ تیرچه، جزییات آرماتور ، جداگانه ارائه شود. حد اکثر طول مجاز مورد استفاده هر تیرچه ، ذیل آن ذکر شود . ضخامت کلی سقف و فاصله تیرچه ها از هم با یک جزییات جداگانه نشان داده شود . سعی شود از ضخامت های مختلف در سقف خود داری شود.در قسمت هایی که بر اساس نظر مهندس محاسب نیاز به استفاده از تیر چه دوبل میباشد، این تیرچه با وضوح کامل و به طور مشخص به همراه جزییات آن ترسیم شود. جزییات سازه ای باز شوها در سقف ، در اسکلت بتنی یا فلزی به طور کامل ارائه شود .

- اندازه پوشش آرماتور در فونداسیون، ستون، تیر و دیوار بتنی به وضوح در مقاطع مربوطه نشان داده شود. رعایت حداقل در این مورد الزامی است .

- نام، طول و ضخامت دیوار برشی در پلان فونداسیون و در بخش پلان موقعیت سیستم باربر جانبی، مشخص شود. شکل کلی دیوار برشی باخط نازکتر، در پلان تیر ریزی و ستون گذاری، در محل مورد نظر مشخص شود.

- در خصوص ارائه جزئیات راه پله، علاوه بر نمایش آن در پلان تیر ریزی هر طبقه، یک پلان از سازه راه پله با مقیاس 1:10 به همراه یک برش از آن با مقیاس 1:10 بصورت جداگانه، در نقشه های سازه ترسیم گردد.

 

تاریخ : 1397/07/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید