جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

ضوابط مربوط به سازه های اسکلت بتنی

- ابعاد ستون های بتنی، به گونه ای باشد که علاوه بر نیاز های سازه ای و محاسباتی ، مقادیر مورد نیاز در تأمین طول مهاری آماتور تیر ها را برآورده کند .

- حد اقل طول تقویت مستقیم آرماتور ( که به قلاب کششی ختم نمی شود ) در تیر ها و فونداسیون ، از دو برابر طول مهاری مستقیم در کشش کمتر نباشد .

- رعایت ضابطه  L /20   جهت ضخامت سقف یا ارتفاع تیرچه الزامی است. در غیر اینصورت، میبایست محاسبات مربوط به کنترل خیز انجام گردیده و بر اساس آن، خیز تیرچه ها در حد  مجاز آیین نامه ، جوابگو باشد.

– در سیستم دوگانه با دیوار برشی بتن آرمه، چنانچه مهندس محاسب تحمّل حد اقل 25% برش پایه را جهت قاب های خمشی محقق ننماید ، بایستی به شرح زیر اقدام گردد :

الف : در فایل اصلی با  Ru = 5، طراحی  اعضای تیرها و ستون ها انجام شود .

ب : با تهیه کپی از فایل اصلی و تخصیص مفصل به دو سر تمام تیرها ، طراحی دیوارها ی برشی انجام شود .

- در سیستم دوگانه با دیوار برشی بتن آرمه، با التزام به تحقق ظرفیت برشی قاب های خمشی به میزان حداقل 25% برش پایه، بایستی به شرح زیر اقدام گردد:

الف : در فایل اصلی با   Ru= 6، طراحی تیرها ، ستون ها و دیوارهای برشی انجام شود .

ب : چنانچه میزان تحمل برش توسط قاب های خمشی  در فایل اصلی کمتر از 25% برش پایه باشد ، از فایل اصلی کپی شماره 1 تهیه شده ، در این فایل اصلاحات  زیر صورت گیرد:

  • ضرایب زلزله در ضریب 25/.ضرب شود.

  • سختی دیوار های برشی و المان های مرزی آنها بسیار ناچیز گردد .

در این فایل مجدّداً  تیرها و ستون ها طراحی شوند .

ج : چنانچه میزان تحمل برش توسط دیوارهای برشی در فایل اصلی کمتر از 50% برش پایه باشد از فایل اصلی کپی شماره 2 تهیه شده، در این فایل اصلاحات زیر صورت پذیرد :

  • دو سر تمامی تیرها مفصل شوند .

در این فایل مجدّداً  دیوار های  برشی طراحی شوند .

در مجموع برای تیر ها و ستون ها ، حد اکثر نتایج فایل اصلی و کپی شماره 1 ملاک عمل می باشد .

در مجموع برای دیوارهای برشی ، حد اکثر نتایج فایل اصلی و کپی شماره 2 ملاک عمل می باشد .

- در سیستم های دوگانه با دیوار برشی بتن آرمه ، چنانچه به لحاظ معماری ، دیوار برشی طول کامل دهانه ای را نپوشاند و تیر واسط بین دیوار برشی و ستون مجاور ، کوتاه باشد ممکن است ظرفیت  برشی این تیر برای تحمل برش ناشی از بارهای جانبی کافی نباشد. در این حالت در مدل طراحی میتوان اتصال این تیر را به دیوار ، مفصل نموده ، به منظور تأمین این شرایط در اجرا ، میلگرد های فوقانی و تحتانی تیر را در محل اتصال به دیوار ، به میزان حد اقل تعبیه نمود .

تاریخ : 1397/07/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید