چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

ضوابط مربوط به سازه های با مصالح بنائی غیر مسلح

- جهت ساختمانهای با دیوار بنائی غیر مسلح( دیوار نسبی ) در یک راستا و دیوار بنائی مسلح یا دیوار برشی بتن آرمه در راستای دیگر، در مورد راستای دیوار بنائی مسلح یا دیوار برشی بتن آرمه، 1.2=Þ منظور گردد.

- جهت ساختمانهای با دیوار بنائی غیر مسلح که در هر دو راستا میزان دیوار نسبی کافی نیست، میتوان از دیوار بنائی مسلح یا دیوار برشی بتن آرمه در هر دو راستا استفاده نمود. لزوم اعمال Þ=1.2 در اینحالت بررسی گردد. بدیهی است در اینحالت، کل بارهای جانبی زلزله توسط دیوار بنائی مسلح یا دیوار برشی بتن آرمه تحمل میگردد.

تاریخ : 1397/07/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید