چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

شماره حساب صندوق

اعضاء محترم صندوق می توانند مبالغ مورد نظر خود را به حساب 3-3203817- 10 به نام صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان نزد بانک قرض الحسنه رسالت کاشان و یا به شماره کارت  1195-2299-7210-5041  یا از طریق حواله به شماره شبای   IR080700001000213203817003    واریز و رسید آن را تحویل صندوق نمایند.

تاریخ : 1399/07/23بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید