جمعه 25 خرداد 1403 14 ژوئن 2024

ایجاد فایل پیش طرح در اتوکد

 

 1. پس از طراحی نقشه ها در اتوکد ، فایل های صفحات طراحی شده را طبق مراحل زیر ایجاد نمایید. در این مرحله لازمست که از هر صفحه یک فایل PDF در قطع A3 و بصورت افقی یا عمودی ایجاد گردد. دقت گردد که کلیه صفحات یک نقشه بایستی یا افقی ایجاد گردند یا عمودی و بصورت ترکیبی نباشند. صفحات ایجاد شده را به ترتیب از 01و02و.... نامگذاری کنید.

 

ایجاد صفحات افقی قطع A3

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 2.  

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (420.00×297.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

 

ایجاد صفحات عمودی قطع A3

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (297.00×420.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

 

ایجاد صفحات افقی قطع A2

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 2.  

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (594.00×420.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

 

ایجاد صفحات عمودی قطع A2

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (420.00×594.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

 

ایجاد صفحات افقی قطع A1

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 2.  

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (841.00×594.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

 

ایجاد صفحات عمودی قطع A1

 1. یک کادر شبیه نمونه زیر ایجاد و پس از قراردادن محتویات صفحات داخل آن، بدون هیچ گونه اطلاعات نقشه، کادر و حاشیه و جای مهر، خروجی PDF گرفته شود.

 

 

 

 1. هنگام گرفتن خروجی PDF از شیت ها، Paper size را در حالت ISO full bleed A3 (594.00×841.00mm)  و Plot style table را در حالت monochorome.ctb قرار دهید. سایر تنظیمات مطابق شکل زیر باشد.

 

 

 

تاریخ : 1400/08/05بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید