دوشنبه 27 فروردین 1403 15 آوریل 2024

الزام مهر معماری

الزام مهر معماری

از ابتدای خرداد 93، درج مهر طراحی و نظارت معماری بر روی نقشه های ارسالی، مطابق با جدول حدود صلاحیت مندرج در سایت این دفتر و در مورد همه گروههای ساختمانی الزامی می باشد.

 

فرم A معماری (PDF)

فرم A  معماری (WORD)

لیست مهندسان معماری

جدول حدود صلاحیت طراحی و نظارت معماری

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید