چهارشنبه 2 خرداد 1403 22 می 2024

بایدها و نبایدها

بایدها و نبایدها

جهت ارائه خدمات مهندسی اطلاع و آگاهی از مقررات حاکم بر آن ضروری است که گزیده ای از آن به شرح ذیل ارائه می گردد:

ردیف

باید ها

نباید ها

1

مسئولیت نظارت و طراحی قائم به ذات بوده و از زمان عقد قرارداد خدمات مهندسی، تا پایان کار کلیه بازدید ها و تأیید ها باید مستقیماً از سوی مهندسان مندرج در پروانه ساختمان انجام پذیرد.

مهندسان جهت ارائه خدمات مهندسی باید مستقیماً با مالک یا نماینده قانونی او ارتباط برقرار نمایند و نباید اشخاص غیرمسئول را واسط این ارتباط قرار دهند.

2

تعهدات و قراردادهای خدمات مهندسی باید مطابق با شرایط گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ) در سازمان نظام مهندسی استان و یا دفتر نمایندگی شهرستان ها ثبت گردد.

تعهدات خدمات مهندسی نباید بدون اطلاع سازمان نظام مهندسی و یا دفاتر نمایندگی انجام پذیرد و ثبت کارکرد در شهرداری به تنهایی مکفی نبوده و رافع مسئولیت مهندسان نمی باشد.

3

شروع عملیات ساختمانی باید توسط مالک یا پیمانکار به مهندس ناظر اعلام و برگ شروع عملیات ساختمانی کتباً توسط مهندس ناظر تأیید گردد.

انجام هرگونه عملیات ساختمانی اعم از تخریب یا خاکبرداری نباید قبل از تأیید برگ شروع عملیات ساختمانی انجام پذیرفته باشد.

4

پس از تأیید برگ شروع عملیات ساختمانی، مهندس ناظر باید نسبت به سرکشی به ساختمان اقدام نموده تا در صورت انجام ساخت و ساز خلاف پروانه یا اصول فنی، مراتب را به مراجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی اعلام نماید.

تأیید برگ شروع عملیات ساختمانی در مجامع قانونی به منزله آگاهی مهندس ناظر از مراحل کار تلقی گردیده و عدم اطلاع رسانی مراحل کار توسط مالک، نباید مانع از انجام مسئولیت های قانونی مهندس ناظر گردد.

5

حدود بر و کف، باید قبل از شروع عملیات ساختمانی، کتباً توسط مالک از شهرداری دریافت، و بر مبنای گواهی صادره از طرف شهرداری توسط مهندس ناظر کنترل گردد.  

اعلام شفاهی حدود بر و کف از سوی مالکان یا مراجع صدور پروانه نباید مبنای ساخت و ساز و پذیرش مهندس ناظر قرار گیرد.

6

مهندس ناظر باید قبل از تخریب ساختمان وضع موجود و انجام گود برداری از محل بازدید نموده و در صورت نیاز، لزوم اجرای سازه نگهبان را به مالک و پیمانکار کتباً ابلاغ نماید.

تخریب و گودبرداری نباید قبل از پیش بینی های لازم و تهیه و تأیید فنی نقشه های سازه نگهبان  انجام پذیرد.

7

ملاک عمل جهت ساخت، پروانه ساختمانی می باشد و مهندس ناظر باید قبل از اجرا یک نسخه از نقشه های مصوب را از مالک دریافت و با مفاد پروانه مطابقت نماید.

اعلام شفاهی مالکان مبنی بر توافق با شهرداری یا وقوف شهرداری از تخلف مازاد بر پروانه ساختمانی و یا اخذ رضایت نامه از همسایگان رافع مسئولیت مهندس ناظر نبوده و نباید مانع از اعلام گزارش تخلف توسط مهندس ناظر گردد.

8

مهندس ناظر باید قبل از شروع عملیات ساختمانی از صحت نقشه ها و مصالح ساختمانی اطمینان حاصل نماید.

مهندسان نباید در خصوص امور خارج از حیطه تخصصی خود یا اموری که مسئولیت نظارت یا طراحی آن به مهندس دیگری محول گردیده اظهارنظر یا تصمیم گیری نمایند.

9

مهندس ناظر باید از تأمین شرایط ایمن در حین اجرای کلیه مراحل کار اطمینان حاصل نماید. (درخصوص ساختمان های "ج" و "د" معرفی مسئول ایمنی الزامی است).

تذکر شفاهی به کارفرما و پیمانکار نباید رافع مسئولیت مهندس ناظر تلقی گردیده و در صورت عدم تأمین ایمنی باید مراتب به سازمان آتش نشانی و اداره کار کتباً گزارش گردد.

10

در صورت اجرای مغایر با پروانه ساختمانی یا نقشه های تأییدشده موارد زیر باید توسط مهندس ناظر انجام شود: 1-اعلام گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی 2-دریافت دستور کار یا نقشه های اصلاحی تأیید شده از مهندس محاسب یا طراح

صدور هر گونه تأیید فنی توسط مهندس ناظر جهت ادامه ساخت و ساز نباید قبل از اطمینان از ثبت تخلف و اخذ تأیید موارد فنی انجام پذیرد.

11

تخلف ساختمانی باید در هنگام وقوع تخلف گزارش گرد. در غیر اینصورت مستند نبوده و در مجامع قانونی قابل ارائه نمی باشد.

گزارش تخلف نباید با تأخیر زمانی زیاد بعد از وقوع تخلف اعلام گردد.

12

اعلام تخلف ساختمانی باید به صورت نامه کتبی در دبیرخانه شهرداری منطقه و سازمان نظام مهندسی ثبت شود و تاریخ و شماره آن توسط مهندس ناظر دریافت و تا مرحله صدور پایان کار حفظ گردد.

تذکر شفاهی به مالک و پیمانکار یا اعلام شفاهی به مراجع صدور پروانه مبنی بر وقوع تخلف، رافع مسئولیت مهندس ناظر نبوده و نباید مانع از ثبت رسمی تخلف گردد.

13

قبل از صدور تأیید فنی جهت هر مرحله از کار، پایان سفت کاری و پایان کار، مهندس ناظر باید از انجام تمامی موارد فنی و قانونی اطمینان حاصل نماید.

اخذ تعهد از مالک، پیمانکار و کلیه اشخاص غیر مسئول و غیر فنی مبنی بر قبول مسئولیت های ساختمان در مجامع قانونی فاقد اعتبار بوده و نباید مانع از انجام مسئولیت های مهندس ناظر گردد.

14

مهندسان تنها موظف به تأیید فرم هایی هستند که دارای سربرگ مشخص از سازمان های ذی صلاح باشند. فرم های مورد نظر باید از طرف سازمان نظام مهندسی تأیید و ابلاغ گردیده باشند.

عدم اطلاع از مقررات ملی ساختمان یا عدم آگاهی از بخشنامه های سازمان نظام مهندسی نباید رافع مسئولیت تلقی گردد.

15

در صورت پذیرش تعهد نظارت ساختمانی که نیمه ساخته یا پایان یافته باشد مهندس ناظر باید پس از بازدید و انجام آزمایش های لازم جهت محرزشدن مسئل فنی، نسبت به صدور تأیید فنی اقدام نماید.

در هنگام پذیرش مسئولیت ساختمان های نیمه ساخته یا پایان یافته کلیه مسئولیت متوجه مهندس ناظر جدید خواهد بود و تأییده های صادر شده از طرف ناظر سابق نباید رافع مسئولیت ناظر جدید تلقی گردد. 

16

مهندسان باید از پذیرش مسئولیت نظارت ساختمانی که مالکیت آن را دارا می باشند اجتناب نمایند.

مهندس ناظر نباید پیمانکاری تمامی یا قسمتی از ساختمان تحت نظارت خود را بپذیرد.

17

مهندسان باید قبل از صدور برگ تعهد از پرداخت حق الزحمه خود توسط مالک اطمینان حاصل نمایند.

پس از صدور برگ تعهد، مهندسان متعهد به ارائه خدمات مهندسی بوده و هر گونه ادعا مبنی بر عدم دریافت حق الزحمه در مجامع قانونی جایگاهی ندارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Downlaod

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید