دوشنبه 1 مرداد 1403 22 ژولای 2024

اهم مصوبات هیأت‎ اجرایی دفتر در جلسه‎ی مورخ 1394/02/14

اهم مصوبات هیأت‎ اجرایی دفتر در جلسه‎ی مورخ 1394/02/14

1- از ابتدای اردیبهشت 94 کلیه نقشه‌های ارسالی به این دفتر اعم از نقشه‌های شهر کاشان و شهرهای تابعه مشمول درج مهر و امضای طراح و ناظر معماری بوده، لذا تعبیه محل مهر و امضای مهندسین مربوطه و مسئول دفتر مهندسی طراحی و ثبت دفتر نمایندگی مطابق فرم A مربوطه در نقشه‌های ارسالی الزامی است.

 

2- میزان ظرفیت اشتغال (سهمیه) و ضرایب کارکرد مقرر در سال 94 در مورد اعضای رشته عمران و مکانیک به شرح ذیل می‌باشد:

 

پایه سه جمعاً معادل 8000 مترمربع با ضریب یک در هر دو بخش طراحی (محاسبات) و نظارت.

پایه دو جمعاً معادل 12000 مترمربع با ضریب یک در هر دو بخش طراحی (محاسبات) و نظارت.

پایه یک جمعاً معادل 16000 مترمربع با ضریب یک در هر دو بخش طراحی (محاسبات) و نظارت.

تاریخ : 1396/09/02بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید