سه شنبه 30 شهریور 1400 21 سپتامبر 2021

فایل های مورد نیاز

فایل های مورد نیاز

1-  جزوات مربوط به گودبردای (دوره اجرا 96)

 

2- تأسیسات الکتریکی (دوره اجرا 96)

تاریخ : 1396/09/01بازدید : 89نویسنده : مدیر

دیدگاه خود را ارسال نمایید